Pravidlá

Všeobecné pravidlá portálu za-odvoz.sk

 1. Prevádzkovateľ portálu za-odvoz.sk  nenesie zodpovednosť za celkový obsah uverejnených inzerátov, vrátane video súborov a publikovaných fotografií.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov tretími stranami.
 3. Prevádzkovateľ plní iba funkciu sprostredkovateľa obchodu, ale nenesie zodpovednosť za samostatný obchod.
 4. Prevádzkovateľ môže vykonávať na portáli zmeny a úpravy bez predchádzajúceho súhlasu alebo upozornenia užívateľa.
 5. Prevádzkovateľ nemá žiadne povinnosti voči užívateľovi, ak nie je ustanovené inak.
 6. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť inzertnej stránky, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť inzertnú stránku bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb inzertnej stránky, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.
 8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah inzertnej stránky a inzerátov, ktoré boli pridané užívateľom legálnou, či nelegálnou cestou a ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb užívateľmi či tretími osobami.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať nutné zmeny v inzeráte, inzerát vobec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť z inzercie, ktorý bol zaradený do nesprávnej kategórie, bol zvolen nesprávny typ inzerátu ako aj pri podozrení, že inzerát porušuje pravidlá, podmeinky a zákazy za-odvoz.sk, alebo je v rozpore s platnými zákonmi SR alebo dobrými mravmi.
 10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri porušení pravidiel vymazať inzeráty inzerenta a zrušiť alebo zablokovať jeho účet.

Pravidlá inzerovania pre inzerentov

 1. Pred zadaním inzerátu (alebo zároveň pri zadávaní inzerátu) sa musí zadávateľ zaregistrovať. Údaje musia byť pravdivé.
 2. Všetky služby inzercie na za-odvoz.sk sú poskytované zdarma.
 3. Zadávateľ plne zodpovedá za celkový obsah uverejnených inzerátov, vrátane video súborov a publikovaných fotografií.
 4. Zadávateľ je povinný inzerovať konkrétny predmet.
 5. Nie je povolené pridávať inzeráty s cenou, predávať, ani pridávať inzeráty s ponukou na kúpu, alebo pýtať peniaze v akejkoľvek forme.
 6. Zadávateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi maximálne jednu informačnú a reklamnú e-mailovú správu za mesiac. Užívateľ má právo (e-mailom) požiadať prevádzkovateľa o zrušenie zasielania informačných a reklamných e-mailových správ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ich využiť pri vytváraní štatistík o používateľoch ako celku a pri cielení reklamných kampaní tretích strán.
 7. Zadávateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade zo zákonmi SR:

  Zadávateľ inzercie môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR. Zadávateľ inzercie je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Súkromných inzerentov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR. 
  Zadávateľ inzercie nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou. 
  Zadávateľ inzercie nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná. 
  Zadávateľ inzercie musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov, najmä banerovej reklamy.
  Zadávateľ inzercie  registráciou v systéme za-odvoz.sk súhlasí zo zverejnením vlastných kontaktov.

  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty, ktoré porušujú pravidlá portálu za-odvoz.sk, boli zaradené do nesprávnej kategórie, bol zvolený nesprávny typ inzerátu, aj pri podozrení že inzeráty porušujú pravidlá za-odvoz.sk alebo porušujú zákony Slovenskej republiky.
  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri porušení pravidiel zmazať inzeráty zadávateľa a zrušiť alebo zablokovať jeho účet.

Záverečné ustanovenia

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia.